Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY (VODP)

REKLAMACE

VODP jsou zpracovány podle § 273 Obchodního zákoníku (OZ) a INCOTERMS 2000 (mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek) tvoří nedílnou součást uzavřených termínových dohod – kupních smluv (dále jen KS), resp. rámcových kupních smluv (RKS).

ČLÁNEK I.
Obecná ustanovení
1. Na základě objednávky kupujícího vystaví prodávající návrh kupní smlouvy, který zašle kupujícímu na akceptaci. Oboustranným potvrzením návrhu kupní smlouvy se považuje obchodní vztah mezi smluvními partnery za uzavřený. Pokud kupující návrh kupní smlouvy neakceptuje do 3 dnů, považuje se jeho jednání za souhlas s návrhem kupní smlouvy a tedy návrh kupní smlouvy je oboustranně platný.
2. Změny, doplnění, dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu obou stran, jinak nejsou platné.
3. Pokud kupující nesplní některý ze svých závazků, může prodávající trvat na jeho splnění, nebo může odstoupit od KS a prodat zboží jinému zájemci. V obou případech má však prodávající nárok na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku ze strany kupujícího.
4. Pokud nejsou v KS dohodnuté zvláštní podmínky, je prodávající povinen dodat výrobek v provedení, které se hodí pro účel, ke kterému se takový výrobek používá.

ČLÁNEK II.
Dodávky
1. Čas dodání zboží výrobků, splnění povinnosti dodavatele a jeho převzetí se řídí ustanoveními § 414, § 415, § 416 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku platného na území ČR.
Prodávající je povinen dodržovat termíny dodání zboží tak, jak je dohodnuto v kupní smlouvě.
Pokud dojde ze strany prodávajícího ke skluzu v plnění termínů a množství dohodnutých

v kupní smlouvě, je prodávající povinen neprodleně o tom informovat kupujícího a přijmout

účinná nápravná opatření. Kupující bude výrobky objednávat s takovým časovým předstihem, aby

do realizace dodávky, která bude provedena s přihlédnutím k minimalizaci dopravních nákladů nevyčerpal své zásoby. Prodávající si vyhrazuje právo stanovit konkrétní dodací podmínky s přihlédnutím ke svým expedičním a jiným možnostem. V případě požadavku kupujícího na expresní dodávky, budou náklady na přepravu oceněny individuální dohodou smluvních partnerů.
2. Prodávající si vyhrazuje právo odeslání výrobků před termínem plnění po dohodě s kupujícím písemně odsouhlaseny.
3. Za splnění dodávky zboží se považuje bod A4-Dodání dle dohodnuté dodací doložky ve smyslu INCOTERMS 2000.
4. Kupující je povinen při dodávce zboží prohlédnout tak, aby vady zřejmé na první pohled a kompletnost dodávky byly zjištěny hned při přebírání zboží. Případný následný postup reklamace

je uveden v čl. VIII.
5. Prodávající je oprávněn dodávat zboží i v částečných (dílčích) dodávkách. Při nedodržení dodací lhůty pro některou z dílčích dodávek toto nemá vliv na platnost celé KS.
6. Přeprava (uzavření přepravní smlouvy), případné vybavení licencí, povolení, formalit, pojištění zboží při přepravě - povinnosti prodávajícího a kupujícího jsou stanoveny dohodnutou dodací doložkou v KS dle INCOTERMS 2000.

PoslechFonetický přepis 

ČLÁNEK III.
Doklady vztahující se na zboží
1. Prodávající je povinen vyřídit zboží s doklady včas ve smyslu ustanovení § 417-419 Obchodního zákoníku, v rozsahu jeho povinností podle použité dohodnuté obchodní doložky v KS z INCOTERMS 2000.
2. Kupující může s prodávajícím dohodnout v KS i další doklady vztahující se na zboží blíže nespecifikované (rozsah atestu, zkušební protokol, osvědčení o původu zboží apod.)
3. Nejpozději při uzavření dohody o první dodávky je podnikatel povinen (fyzická nebo právnická osoba) předložit živnostenské oprávnění nebo výpis z obchodního registru k registraci u prodávajícího.

ČLÁNEK IV.
Balení
1. Prodávající dodává výrobky v balení:

volně ložené:
ve vratných obalech
v nevratných obalech
2. Jestliže je zboží dodáno ve vratných obalech, jejichž cena není zahrnuta v kupní ceně, kupující odpovídá za to, že vrátí nepoškozené obaly na své náklady prodávajícímu nejpozději do 60 dnů ode dne expedice zboží. V případě že kupující vrátí prodávajícímu poškozené obaly, resp. ztratí obaly patřící prodávajícímu, odpovídá za škodu, která tímto způsobem vznikla prodávajícímu a je povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vzniklou škodu na obalech (náklady na opravu obalu, při ztrátě obalu celou hodnotu obalu).
3. Každá ze stran, pokud to není v KS dohodnuto jinak, hradí náklady na přepravu vratných obalů jedním směrem.
4. Pod pojmem vratný obal se rozumí:
Palety - U 6173, U 6170/ZM/A, VD 6000 podložkový, Europalety, přepravní lodě, bitter boxy atd..

ČLÁNEK V.
Ceny
1. Dohoda o ceně předmětu smlouvy je považována (vedle druhu zboží, množství, kvality, parametrech, termínu a místě dodání) za jedno ze základních podmínek a bez její dohody (nebo alespoň stanovení způsobu jejího dodatečného určení) je KS, RKS neplatná.
2. Cena je v KS uvedena spolu se stanovenou dodací doložkou INCOTERMS 2000. Pokud to nevyžaduje KS v cenách nejsou započítány daně (DPH), celní, bankovní výlohy a jiné poplatky placené mimo území ČR.
3. Cenové nabídky dané před definitivním odsouhlasením jakosti (pokud se dodává např. nejprve vzorkové množství) se považují za orientační.
4. Prodávající si vyhrazuje právo vyvolat nové jednání o cenách při změně nákladů + / -5% z důvodu změny kurzu, materiálových, energetických, přepravních a jiných objektivně daných.


ČLÁNEK VI.
Fakturace
1. Kupující zaplatí za zboží dohodnutou kupní cenu na základě faktury prodávajícího a to podle dohody uvedené v KS.
2. Faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti (označení firmy, její identifikační číslo, název a sídlo prodávajícího i kupujícího, předmět dodávky, bankovní spojení prodávajícího, cenu za jednotku, způsob přepravy).


ČLÁNEK VII.
Placení

1. Přehled možných způsobů úhrad zboží:
a / převodem z účtu na účet oproti řádné faktuře
b / převodem z účtu na účet oproti základní faktuře
c / platbou v hotovosti při osobním odběru
d / platbou v hotovosti při převzetí zboží řidičem dopravce
e / dobírkou
f / platba předem u vybraných zákazníků
2. Placení je považováno za uskutečněné, když zaplacená dlužná částka je připsána na účet prodávajícího v plné výši v jeho bance.
3. Při zpoždění kupujícího s placením dlužné částky, je prodávající oprávněn, aniž by posílal upomínku účtovat úrok z prodlení za období od splatnosti dlužné částky do jeho zaplacení, ve výši 0,05% / den prodlení i průběžně.
4. Pokud je kupující v prodlení s placením:
a) má prodávající právo zdržet dosud nesplněné dodávky ze všech KS s kupujícím, aniž by to znamenalo porušení smlouvy, nebo právo na odstoupení od ní
b) prodávající je oprávněn provést zápočet vzájemných pohledávek a to i těch, u nichž nenastala dosud jejich splatnost.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady a reklamace

1. Vadné zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně reklamačním (problémovým) dopisem bez zbytečného odkladu maximálně do 3 měsíců od obdržení zboží.
Vadu, která se projeví po 3 měsících ode dne převzetí, může kupující reklamovat, ale závisí na rozhodnutí prodávajícího, zda reklamaci uzná nebo zamítne. Zákazník je povinen prokázat, že vada nevznikla jeho zaviněním (při montáži, skladování, apod..).
2. Záruční dobu na gumové výrobky vzhledem k širokému sortimentu, rozmanitosti provedení a způsobů aplikace není možné určit.
Pro jednotlivé produkty je možné podmínky záruky na kvalitu dohodnout v technicko-přejímacích podmínkách dohodnutých prodávajícím i kupujícím.
3. V případě, že kupující nedodrží skladovací podmínky podle normy ISO 7664:00 (E), ISO 2230:02 (E), resp. ČSN 63 0001:71 pro skladování pryžových výrobků, prodávající neodpovídá za vady a škody vzniklé nesprávným skladováním.
4. Prodávající neodpovídá za vady a škody vzniklé neodborným zacházením a nevhodným použitím gumového výrobku a za škody způsobené špatnou specifikací výrobku z hlediska materiálového a rozměrového provedení. Před zavedením výrobku do vývoje bude vzájemně písemně odsouhlasena specifikace výrobku. Pravidla pro obchodní partnery v oblasti vývoje nových výrobků tvoří přílohu VODP.
5. Odpovědnost prodávajícího za vady výrobků (zboží) se řídí § 420 a násl. obchodního zákoníku, přičemž nároky kupujícího z vad zboží se řídí při podstatném porušení smluvních povinností § 436 a při nepodstatném porušení § 437 OZ.
6. Povinnost prodávajícího vyjádřit se k reklamaci je 30 dnů od jejího obdržení. Ve vyjádření je prodávající povinen uvést, zda uplatňuje nárok na vrácení zboží dle § 438 OZ, nebo souhlasí s likvidaci reklamovaného zboží.
7. Prodávající se zavazuje vypořádat vadné plnění uznané reklamace dobropisem podle dohodnutých podmínek mezi prodávajícím a kupujícím specifikovaných v kupní smlouvě.
Při nezměněné specifikaci produktu se prodávající zavazuje vypořádat uznanou reklamaci do 45 dnů od ukončení reklamačního řízení.
8. Povrch gumového výrobku může být pokryt šedým povlakem, který působí jako ochranná vrstva a nesnižuje funkčnost těsnění, proto nemůže být důvodem k reklamaci.
Na povrchu výrobku se mohou vyskytnout trhlinky, vzduchové bubliny, jizvy, které při max. hloubce 0,2 mm (při tloušťce stěny do 5 mm) resp. max. hloubce 0,5 mm (při tloušťce stěny do 10 mm) a max.. 1 (jedné) vzduchové bubliny na 1m nesnižují funkčnost výrobku.
9. V případě zjevných vad zjištěných při přejímce zboží je důkazním prostředkem reklamační protokol potvrzený zástupcem kupujícího a prodávajícího. Pokud reklamační protokol odmítne zástupce potvrdit, má kupující právo dodávku odmítnout.
10. Při použití cizí dopravy se v případě zjevných vad zjištěných při přebírání, uznává jako důkazní prostředek reklamační protokol potvrzený zástupcem kupujícího a dopravce. Pokud reklamační protokol odmítne zástupce dopravce potvrdit, má kupující stejné právo jako v předchozím odstavci.
11. Při kvalitativních vadách zboží, nikoli zjevných, musí být spolu s reklamačním protokolem přiložen zkušební protokol, vystaven na základě rozboru vzorku odebraného z dodávky na základě příslušné normy, resp. dalších předpisů, případně dohod, které určují způsob zjištění kvality

ČLÁNEK IX.
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. V případě, že dojde k událostem, které nelze v době podpisu KS předvídat a které způsobí překážku v plnění, je prodávající i kupující oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou překážka trvala (např. živelné události, stávky apod.).
2. Okolnosti, které vylučují odpovědnost prodávajícím neovlivnitelné, např. obchodní, měnové, politické, celní, příp. jiná opatření úřadů a podobné události vyšší moci opravňují prodávajícího odstoupit od smlouvy bez nároku na náhradu škody.


ČLÁNEK X.
Vlastnické právo ke zboží

1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím v místě dodání určeného v KS podle použité obchodní doložky INCOTERMS 2000.

ČLÁNEK XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. Pokud nedojde k dohodě, smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z kupní smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném Českou advokátní komorou.

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 3,5% + DPH z hodnoty sporu, minimálně však 2.000,- Kč + DPH. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad spravedlnosti.

Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku.

2. Případné změny uvedených právních předpisů na území té které strany budou řešeny dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.